วิธีลงทะเบียน “ออมสินกู้เงินฉุกเฉิน” มาดูคุณสมบัติ พร้อมเตรียมลงทะเบียน 15 เม.ย.นี้

14 เม.ย. 2020
2150

14 เม.ย. 63 : ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดลงทะเบียนบริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงใช้บริการผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 15 เมษายน 2563

โดยวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก และวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ให้ผ่อนชำระนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ประกันได้ เพียงมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ ธนาคารออมสินจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับ “คุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน” ประเภทเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี) มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน และเป็นผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับ “คุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน” ประเภทเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน คุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี) มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้ ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ ค้ำประกัน โดยเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

วิธีการลงทะเบียน

 1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนโดยธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/ (คลิกที่นี่)
 2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” เปิดให้ลงทะเบียนครั้งวันแรก วันที่ 15 เม.ย.
 3. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด ทั้งวงเงินการกู้ กรอข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ เวลาที่สะดวกในการติดต่อ และอื่นๆ
 4. หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จ ต้องรอข้อความในโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่ทางธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อนัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 3 วันทำการนับจากที่ได้รับ SMS โดยในระหว่างนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนควรเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ให้พร้อมดังนี้
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 8. หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
 9. เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

***หมายเหตุ : หากเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท จะมีหลักฐานเพิ่ม

 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน / ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
 • หลังจากทำสัญญาเสร็จ ก็รอเงินเข้าแล้วสามารถกดถอนเงินได้เลย