วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

อาจารย์ นักศึกษาทีม EMMALEE วทส. สุดเจ๋ง คว้าอันดับ 3 ประกวด โครงงานสร้างสรรค์ “ Fin. ดี We Can Do !!! Season 2”

Spread the love

อาจารย์ นักศึกษาทีม EMMALEE วทส. โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานสร้างสรรค์ “ Fin. ดี We Can Do !!! Season 2”

24 สิงหาคม 2563 : อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะอาจารย์และนัก ศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ในนามทีม EMMA LEE เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินระดับโครงานสร้างสรรค์ ในโครงการ “Fin. ดี We Can Do !!! Season 2” จากนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! เริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของแบงก์ชาติ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนอาชีวศึกษามีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยั่งยืน ผ่านการคิดและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมทางการเงิน และส่งต่อแนวคิดการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยปีที่ผ่านมานี้ได้รับความสนใจจาก 116 วิทยาลัยอาชีวะ 44 จังหวัดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นวิทยาลัยในภาคเหนือจำนวน 30 วิทยาลัย และมี 6 วิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแบงก์ชาติจะเดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ มีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันทางการเงินเพียงพอเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

สำหรับ ทีม EMMA LEE ประกอบด้วย นางสาว รสสุคนธ์ มะแอ นางสาวพรพรรษา แปงสุตา นาย วรินทร ธรรมนูญ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 และ นางสาวคคนางค์ กำพลวิญญ์ นางสาวณัฐกานต์ สุภาวค์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและหัวหน้าโครงการ และอาจารย์มนสิชา พิชัยพรหม ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทีม EMMA LEE ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) เพื่อสร้างกลุ่ม Change Agent ที่ดีด้านการเงินเพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาภายในวิทยาลัยของตนเองในอนาคตคาดหวังให้นักศึกษารู้จักการใช้เงินและเห็นคุณค่าของเงินเพิ่มมากขึ้นผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ฉลาดรู้ฉลาดช้อป กิจกรรมที่ 2 รู้สักนิด ก่อนคิดลงทุน และ กิจกรรมที่ 3 ออมก่อนรวยก่อน ซึ่งผลผลที่ได้คือจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดคือ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯมีความรู้พื้นฐานด้านการเงินที่ดีขึ้น รู้จักวิธีหาเงินที่เหมาะสม และนำเงินที่ได้ลงทุนให้มีผลกำไรอย่างรู้คุณค่า สามารถบอกต่อเรื่องการเงินเบื้องต้นให้กับครอบครัวและคนรอบข้างได้อีกด้วย