วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

มช. ลบภาพดาว-เดือนแบบเก่า เปลี่ยนมิติใหม่ค้นหา ทูตกิจกรรม 2562 เพศสภาพ หน้าตา รูปร่าง ไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริง!

มช.ลบภาพดาว-เดือน รูปแบบเก่าสู่รปูแบบใหม่ ค้นหา ทูตกิจกรรม 2562 เพราะเพศสภาพ หน้าตา รูปร่าง ไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริง! แต่คุณค่าอยู่ที่ความคิด และการกระทำ 

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับ กิจกรรมประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 (CMU ambassador 2019 )จากรูปแบบจากการประกวดแบบเดิม ที่มีแต่หญิง-ชาย เน้นบุคลิกภาพ หน้าตา เป็นการประกวดที่เน้นที่ความคิด ทัศนคติ และการกระทำ ไร้ข้อจำกัดของเพศ รูปร่างหรือ หน้าตา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการสร้างบรรทัดฐาน ความเท่าเทียมในสังคม (Gender equality) ไม่ว่าเพศไหนก็ สามารถเป็นผู้น า ตัวแทนของสังคมได้และมีโอกาสในการนาเสนอคุณค่าของตนเองสู่การพัฒนา โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประกวดทูตกิจกรรม CMU ambassador

จะเป็นการให้แต่ละคณะส่งตัวแทน เป็นคู่ชายหญิง และเมื่อประกวดจบ ก็จะได้รับรางวัล 2 ตำแหน่ง ที่รู้จักกันดีในชื่อดาวเดือน แต่ปีการศึกษา 2562 นี้ทางสโมสรฯจึง ปรับเปลี่ยนการประกวด ให้แต่ละคณะสามารถส่งผู้ประกวดได้1-3 คน ซึ่งไร้ข้อจำกัด เรื่อง เพศ หน้าตารูปร่าง โดยเน้นที่ความเชื่อมั่นใน ตัวเอง คุณค่าของตนเอง และพร้อมพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการส่งเสริมภาพลักษณ์ตามอัตลักษณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อสิ้นสุดการประกวดจะได้ทูตกิจกรรมทั้งหมด 7 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย 1)ตำแหน่ง smart English ทูตกิจกรรมด้านภาษา 2)smart heart ทูตกิจกรรมด้านสังคมสัมพันธ์ จิตสาธารณะ 3)smart brain ทูตกิจกรรมด้านการเรียน และนวัตกรรม 4)smart characters ทูตกิจกรรมด้านบุคลิกภาพความสร้างสรรค์ 5)smart health ทูตกิจกรรมด้านสุขภาพและกีฬา 6)smart IT ทูตกิจกรรมด้านเทคโนโลยี และสุดท้าย Best all around คือ ทูตกิจกรรมที่มีครบทุก smart โดยปีนี้มีผู้เข้าประกวดจาก แต่ละคณะทั้งหมด 34 คน จาก 14 คณะ  ประกอบด้วย

คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสัตว แพทยศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยภายในกิจกรรมผู้เข้าประกวด จะได้รับ work shop เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านการพูด บุคลิกภาพ ความสามารถ การตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง โดยวิทยากรพิเศษ คือ 1) คุณปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น speaker & trainer Online content creator และคณะกรรมการคัดสรร Miss universe Thailand 2019

2) คุณ ลูกหมี รัศมี ทองไพรศรี นางแบบ นักแสดงชื่อดัง และเจ้าของสถาบันสอนเดินแบบ “we are model” เรื่อง การเดินแบบและบุคลิกภาพ 3) คุณ หมอเจี๊ยบ พ.ญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ เรื่อง Let’s be heroes (การสร้างแรงบันดาลใจสู่การทำความดีเพื่อสังคมและการสอนกู้ชีพพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED) และคุณจ๋า หรือ ผศ.พัชรากรานต์ อินทะนาค คณะมนุษย์ศาสตร์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเหล่าวิทยากร อีกมากมาย เมื่อจบจากการประกวดทูตกิจกรรมตัวแทนทั้ง7จะได้ปฎิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษมหา วิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละตำแหน่งที่ตนเองได้รับ

และทางสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะมีการสนับสนุนให้ผู้ได้รับตำแหน่ง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในด้านนั้นๆ เพื่อขยายโอกาสความสามารถออกไปสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย เพราะ ทูต กิจกรรม (CMU ambassador)สามารถพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ จากภาพลักษณ์ ดาวเดือน ที่ ถูกจำกัดว่า คือประกวดหญิง-ชาย ที่บุคลิกภาพดี จะถูกแทนที่ด้วยคุณค่า ความสามารถ เป็น ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ความเท่าเทียมกันในทุกคุณค่า จากเวทีประกวดทูตกิจกรรม CMU ambassador 2019 และอย่าลืมมาให้ กำลังใจผู้เข้าประกวดในวันประกวด เพื่อสนับสนุนทุกความตั้งใจ เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความเท่าเทียม