วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

วันมูหะมัด หน.พรรคประชาชาติขึ้นเหนือ เปิดสัมมนาให้ประชาชนเข้าใจระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย

วันมูหะมัด หน.พรรคประชาชาติขึ้นเหนือ เปิดสัมมนาให้ประชาชนเข้าใจระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พ.ย. 62 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยเลขาธิการพรรค สมาชิกพรรค และนายธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีเกิดการอบรมสัมมนาเรื่อง การเมืองระบอบประชาธิปไตยกับสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ภาคเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ประกอบด้วยประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ หลากหลายค่านิยม วัฒนธรรม และประชากรกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ การขาดโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจากไม่มีสัญชาติไทยและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้แนวคิด สิทธิมนุษยชนที่รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทางสาขาพรรคประชาติภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมประชาธิปไตย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนภาคเหนือ ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกพรรค และประชาชนที่มีถิ่นที่พักอยู่ในประเทศไทยได้มีความรัก ความเข้าใจ ในมนุษยชาติ และการอยู่ร่วมกัน สร้างความสมานฉันท์ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ความคิด ตลอดจนวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และให้กลุ่มชนชาติพันธุ์ เกิดคุณค่า ร่วมกันดำเนินการทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมแก้ไข และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อไป