วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เปิดงานประชุมวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและยกระดับการศึกษา มุ่งสู่ 4.0

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เปิดงานประชุมวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและยกระดับการศึกษา มุ่งสู่ 4.0

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พ.ย. 62 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมที่โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาแบ่งตามภูมิภาค จำนวน 9 เครือข่าย และการจัดนิทรรศการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การประชุมประธานเครือข่ายฯ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประชุมหารือ กำหนดแผน นโยบายในการดำเนินงานของเครือข่ายฯ พร้อมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายร่วมกัน และกาารมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 นอกจากนี้ทางด้านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก็ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นลดความเลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน” มีการจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจเพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ในวันนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตจำเป็นต้องสร้างรายได้ระดับสูง พัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กลไกของเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เป็นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และลดการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ในการประกอบธุรกิจด้วยการศึกษาวิจัย โดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งระบบการผลิตอุตสาหกรรม และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจร

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน ให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาค มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน และเพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายบริหารการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายบริหารการวิจัยของ สป.อว.

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 หัวข้อ“ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ในครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 โดยได้กำหนดประเด็นเนื้อหาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ประกอบด้วยงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษา และสาขานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์