วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดวันทันตสาธารณสุข เปิดบริการด้านสุขภาพฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดวันทันตสาธารณสุข เปิดบริการด้านสุขภาพฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

21 ต.ค. 2562 : ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งมี ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่องานทันตสาธารณสุขของประเทศ โดยทรงริเริ่มก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. ขึ้น ทำให้พสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้มีโอกาสรับการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กำหนดวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนไทยได้มีสุขภาพช่องปากที่สมบูรณ์

ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปฏิธานของพระองค์ท่านในอันที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากให้พ้นจากโรคในช่องปาก โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปุน แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านทันตสุขภาพ จำนวนประมาณ 1,200 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ภายในกิจกรรมได้เปิดให้รับบัตรคิวการรับบริการทางทันตกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. เริ่มทำการรักษาทางทันตกรรมในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวนผู้ป่วยที่คณะได้ตั้งเป้าไว้ จำนวน 1,200 คน โดยในปีนี้ให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ งานถอนฟัน (ไม่จำกัดจำนวน), งานผ่าฟันคุด จำนวน 67 ราย, งานขูดหินปูน จำนวน 100 คน งานส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดจำนวน) งานฝังรากเทียม จำนวน 4 ราย รวมจำนวนประมาณ 1,200 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย