วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

กสท.(CAT) จับมือ ม.เทคโน จัดอบรม IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม พัฒนาเกษตรไอทียุคใหม่

20 มี.ค. 2018
1067
Social Share

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย จัดอบรม “IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Innovation Center อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บมก.กสท. (CAT), สมาคมสมองกลฝังตัว TESA และกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานกลุ่มทดแทนและเป็นการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาประยุกค์ใช้ในการเกษตร พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการด้านพลังงาน Energy service providers อีกทั้งยังเป็นการจัดการพลังานอย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้เกิดงานวิจัย งานบริการวิชาการ

โครงการที่สามารนำองค์ความรู้เทคโนโลยีที่พัฒนาชึ้นไประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับหมู่บ้าน ชุมชนและเชิงพาณิชน์ในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IoT คุณพิสิฐ โรจน์ทองคำ วิศวกรจาก ST Microcelectronic Thailand Ltd,. และคุณอนนท์เดช กิจศิรานุวัตร วิศวกรจาก CAT Telecom ให้ความรู้เกี่ยวกับ STM32LO and Syten Architecture Overview, STM32LoRa Discovery Kits Overview, LoRa Senor Device Setup and Reconfiguration, Hands-on GPO, LoRa Technology by CAT Telecom, LoRa for Embedded System Developers

รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในฐานะคณะการดำเนินงานกล่าวว่า “การอบรบ IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้าน IoT เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับทุกภาคส่วนและสามารถใช้ได้จริง เพื่อการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนารูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้สนใจ สร้างขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเกษตรอุตสาหกรรม

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และกลไกด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อขยายผลไปยังระดับตำบล จังหวัดและระดับประเทศต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
Infineon เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับ TPM 2.0 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
“MI SHOP by แม่วังสื่อสาร” เปิดแล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ร่วมโชว์นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่สังคมไทย
วสท. เปิดงาน ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2018’ อย่างยิ่งใหญ่
ไซปรัสจับมือ VeChain Foundation และ CREAM พัฒนาฟินเทคและบล็อกเชนในไซปรัส