วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

เชียงใหม่ แจ้งเตือนฟาร์มหมูในเชียงใหม่ 15,000 แห่ง ให้ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่ระบาด

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนผู้เลี้ยงสุกรทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ประมาณ 15,000 ราย ให้เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากมีการตายเฉียบพลันของสุกรให้แจ้งสายด่วนกรมปศุสัตว์ทันที

22 ต.ค. 62 : นายมงคล ศรีจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแจ้งเตือนการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคให้ดีที่สุด โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2558 ผู้ใดที่กระทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า–ออก ต้องได้รับการอนุญาตจากสัตวแพทย์ในพื้นที่ทุกครั้ง หากฝ่าฝืนต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย

 

ในส่วนของการเฝ้าระวัง เริ่มจากการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เลี้ยงสุกรทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ประมาณ 15,000 ราย อีกทั้งยังมีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์และพื้นที่บริเวณโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ จะมีการตรวจเนื้อสุกร พื้นผิวเขียง เพื่อส่งตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สำหรับจังหวัดที่เฝ้าระวังการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เตือนประชาชนที่เลี้ยงสุกรที่อยู่ติดพื้นที่แนวชายแดน ให้ใช้น้ำประปาหรือน้ำบาดาลแทนน้ำจากแม่น้ำลำคลองในการเลี้ยงสุกร และสังเกตสุกรในฟาร์ม หากมีการตายเฉียบพลัน มีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในทุกช่วงอายุของการตั้งท้อง ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-255-6888 หรือ application DLD 4.0 รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน

Cr. สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

89628058 – domestic pigs. pigs on a farm in the village