วันจันทร์, 5 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่ เปิดแล้วศูนย์ OSS ทำประวัติต่างด้าว ทั้งกลุ่มผ่านและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

Social Share

จัดหางานเชียงใหม่ แจ้งนายจ้างเน้นย้ำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ กลุ่มถือบัตรสีชมพูและกลุ่มจับคู่ เข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(One Stop Service : OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เร่งดำเนินการเข้าศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561(ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่)

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยจะเริ่มดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(Visa) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

 

ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว( เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา ( Visa) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทำประกันสุขภาพ(แล้วแต่กรณี) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

2. แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้ไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ศูนย์ OSS เมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า เนื่องจากครั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการ 2 เงื่อนไข คือการทำทะเบียนประวัติ และการพิสูจน์สัญชาติ จึงขอย้ำว่า แรงงานต่างด้าวทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ จะต้องมาจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้และส่งผลให้เป็นแรงงานที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างผิดกฎหมาย

ทางสำนักงานฯ ได้อำนวยความสะดวกให้นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถติดต่อจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อนำแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการของตนไปเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 085-695-5571 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่(สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2911 หรือ Line id : @doecmi

 

เรื่องมาใหม่