วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

(คลิป) ซันสวีท Kick off “KC BIG SMART FARM” ผลักดันแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคต

ประเทศไทยเผชิญกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยแล้งยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรที่ปลูกพืช การพัฒนาความสามารถในภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการขับเคลื่อนเกษตรกรรม และแก้ปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้น บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับเกษตรกร จัดโครงการ Kick off “KC BIG SMART FARM” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

15 มิถุนายน 2563 : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการเกษตร “KC BIG SMART FARM” หลังการลงนามบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 3 รายหลักผู้รวบรวมวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ได้แก่ คุณชูศักดิ์ กองทอง คุณปรัชญา อิทธิรส (บริษัท 118 ทริปเปิ้ลพี จำกัด) และ คุณเมทะณี แก้วดวง กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ได้มีแนวคิดในการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ Kick off โครงการส่งเสริมการเกษตร “KC BIG SMART FARM” โดยคาดหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและภาคเกษตรของไทย โดยมีหลักการในการดำเนินการ 5 ข้อ ได้แก่

  1. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ที่ดี (Good Infrastructures for Farming)
  2. การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
  3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Technology & Innovation)
  4. การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise resource planning)
  5. การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทฯ เริ่มต้นโครงการโดยบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานก่อน นั่นก็คือ “น้ำ” ในปัจจุบันปัญหาน้ำแล้ง ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีความไม่แน่นอน คุณภาพผลผลิตที่ลดลง และทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนที่สูงขึ้น การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำการเกษตร โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ รวมถึงเกษตรกรในการหาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่องใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย และ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 25,000 ไร่ ซึ่งได้เริ่มวางแผนจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร ไม่หวังพึ่งพาฝนตกตามฤดูกาลอย่างเดียว และขุดเจาะน้ำบาลดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการลงทุนขุดเจาะบ่อดาล 1 จุด จะสามารถส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ในพื้นที่จำนวน 100 ไร่ พร้อมขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

“KC BIG SMART FARM” ถือเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลและเกื้อกูลระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Northern Thailand Food Valley กฎบัตรเชียงใหม่ และบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นต้น ซึ่งจะสามารถแนะนำ ประสานงาน และติดตามการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร สามารถสร้างอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเกษตรกรรมท้องถิ่นของไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลกได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน โทร: 081-9925858 หรือ นายพัลลภ บุญถึง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ โทร : 085-6950091 นายองอาจ กล่าวทิ้งท้าย