วันเสาร์, 6 มิถุนายน 2563

ข้อกำหนดเคอร์ฟิว ที่ต้องทราบ หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

2 เม.ย. 63 : ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แล้ว นั้น เพื่อให้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น. เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์, การธนาคาร, การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค, ผลผลิตการเกษตร, ยา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์, หนังสือพิมพ์, การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง, การขนส่งพัสดุภัณฑ์, การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก, การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ, การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน, โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีที่มีการประกาศสำหรับจังหวัดที่เข้มงวดกว่า ให้ปฏิบัติกตามคำสั่งนั้นต่อไปด้วย และกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร ให้จัดที่ควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด