วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

มช.เปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริงแห่งแรกในภาคเหนือ พัฒนาฝีมือทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงการผ่าตัดไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาโรค

11 ก.ย. 2019
438

มช.เปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริงแห่งแรกในภาคเหนือ พัฒนาฝีมือทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงการผ่าตัดไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาโรค

11 ก.ย. 62 : ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง Surgical simulation training center โดยมี ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ที่ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวได้มีการนำผู้สื่อข่าวไปชม “ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง Surgical simulation training center” พร้อมขั้นตอนและวิธีการรักษา

พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจาก การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดมาตรฐานในหลายโรค อาทิ การผ่าตัดถุงน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อน เป็นต้น โดยผู้ป่วยไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ มีเพียงแผลเล็กๆ ขนาด 0.5-1 ซม. ไม่กี่แผล นอกจากนั้นการผ่าตัดผ่านกล้องยังสามารถลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น ลดความเจ็บปวด ลดวันนอนในโรงพยาบาล ลดภาวะโรคปอดติดเชื้อได้อีกด้วย การผ่าตัดชนิดนี้ต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์พิเศษในการผ่าตัด เนื่องจากผู้ผ่าตัดจะไม่สามารถใช้มือเข้าไปหยิบจับ คลำอวัยวะต่างๆ ได้เหมือนการผ่าตัดทั่วๆ ไป เพราะกระทำผ่านแผลที่เล็ก และจะทำการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องเข้าใปในช่องท้องหรือช่องปอดที่ต้องการผ่าตัด สอดอุปกรณ์ขนาดเล็กเข้าไปเพื่อทำการตัดต่อลำไส้หรืออวัยวะที่ต้องการ จึงต้องอาศัยประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติให้ชำนาญ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อผลิตศัลยแพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถให้การรักษาโรคต่างๆ แก่ชุมชนเมื่อจบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ จึงบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนการผ่าตัดผ่านกล้องให้แก่แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และได้สร้างศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริงขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ เพื่อต้องการให้แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และศัลยแพทย์ได้ฝึกทักษะจากอุปกรณ์จำลอง ก่อนที่จะทำการปฏิบัติในผู้ป่วยจริง เพื่อทำให้เกิดความชำนาญแก่แพทย์ ให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน และเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

ศูนย์ฝึกทักษะฯนี้ ได้ริเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พศ. 2561 เนื่องจากค่าก่อสร้างศูนย์และอุปกรณ์สำหรับฝึกหัดมีราคาสูงมาก นอกจากจะได้รับงบประมาณจากคณะแพทย์แล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และเงินทุนจากบริษัท โอลิมปัส(ประเทศไทย) ,บริษัท BJS เมดิคอล จำกัด,บริษัท โกสินเวชภัณฑ์ จำกัด,บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด จึงทำให้การสร้างศูนย์ฝึกฯแล้วเสร็จในปี 2562 และคาดว่าจะรองรับการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์หลักสูตร 4 ปี รวมถึงแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ต่อยอด และรองรับการจัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องให้แก่ศัลยแพทย์ไทยและศัลยแพทย์ต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ IWISH ด้านWISDOM LEADER และ INOVATIVE MEDICAL SCHOOL ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ 40-60 ท่าน ห้องฝึกผ่าตัดผ่านกล้อง 3 ห้อง และห้องรับประทานอาหาร 1 ห้อง อุปกรณ์ในศูนย์ประกอบด้วย เครื่องจำลองการผ่าตัดเสมือนจริงจำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องแรกในภาคเหนือ สามารถจำลองการผ่าตัดชนิดต่างๆให้แพทย์ประจำบ้านและศัลยแพทย์ทำการฝึกหัดและแก้ไขสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการผ่าตัดจริง นอกจากนั้นยังมีเครื่องผ่าตัดส่องกล้องรวมทั้งจอภาพจำนวน 8ชุด กล้องส่องตรวจในทางเดินอาหารจำนวน 2 ชุด กล้องไมโครสโคป 1 ชุด ชุดกล่องจำลองและอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้องรวม 6 ชุด รวมมูลค่าทั้งหมดกว่าหลายสิบล้านบาท ศูนย์นี้สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมครั้งละ 40-50คน คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์มากกว่า 100 คนต่อปี