วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ สร้างพันธมิตรและขยายตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจให้แก่ผู้ร่วม โครงการ Open Innovation สร้างโอกาสเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมในพื้นที่ พร้อมสร้างพันธมิตรธุรกิจ และขยายตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการ


5 ตุลาคม 2562 : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้านวัตกรรมการ เจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) นำเสนอผลิตภัณฑ์และแนวคิดที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมในพื้นที่ พร้อมสร้างพันธมิตรธุรกิจและขยายตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน และนางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานในฐานะเจ้าของโครงการฯ

นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมฯ มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 โดยจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าด้วย บรรจุภัณฑ์จากผู้ประกอบการจำนวน 22 ธุรกิจตลอดทั้ง 4 วัน พร้อมจัดให้มีพิธีมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ที่ผ่านการรับ คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในวันที่ 5 ตุลาคม เพื่อสร้างการรับรู้และส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่การนำไปใช้ใน ตลาดจริง นอกจากนี้ในวันที่ 7 ตุลาคม ผู้ประกอบการในโครงการยังมีโอกาสขึ้นเวทีนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ พัฒนาผ่านกิจกรรม Pitching and Business Matching Day แก่คู่ค้าและนักลงทุนรายใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่อย่าง ริมปิง ซุปเปอร์ มาร์เก็ต, จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่, จริงใจ Farmers’ Market ภาคเหนือ, Central Food Retail (Tops Supermarket) และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

รวมถึงนักลงทุนระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ขายส่งระดับโลกอย่าง alibaba.com, บริษัทผู้นำเข้าและส่งออกสินค้ารายใหญ่ VINAFIN TRADING PPRODUCTION COMPANY LIMITED จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฯลฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเจราจา จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังกล่าวเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใน โครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และห้างหุ้นส่วนจำกัด เดคโคโมดา สตูดิโอ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในโครงการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป จำนวนกว่า 50 ราย

ได้นำแนวคิดนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเขียนแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกมิติผ่านกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 60 ชั่วโมง พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึก กิจกรรมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมสร้าง เครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมเป็นกิจกรรมปิดท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ ผู้ร่วมโครงการเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออกและผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการ พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ