วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

เกษตรจังหวัด ร่วมกับเกษตรอำเภอพร้าว จัดสัมมนาหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว จัดกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ “แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพ” 

18 ก.ย. 62 : ที่เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายวิชัยศรี  โพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าว และคณะทำงานการจัดงานฯ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เดินทางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิตลำไยมีการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ  และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าอำเภอพร้าวเป็นแหล่งผลิตลำไยคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรผู้ผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนมาผลิตลำไยคุณภาพมากขึ้น โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพ สถานการณ์ลำไย เสวนา“แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพ” และการเยี่ยมชมแปลงต้นแบบของเกษตรกร

 

ลำไยถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และเป็นไม้ผลที่มีมูลค่าการส่งออกที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพในปี 2561-62 มีการสร้างความเข้าใจให้เกษตรผู้ผลิตลำไย ใน 12 อำเภอเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 โดยร่วมลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกันกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรเข้าใจในวิธีการผลิตลำไยคุณภาพ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การเตรียมต้นให้สมบูรณ์ 2) การตัดแต่งช่อผล 3) การให้น้ำ 4) การใส่ปุ๋ย และ 5) การปรับปรุงคุณภาพสีผิว พบว่า ปีนี้ลำไยอำเภอพร้าวมีคุณภาพมากที่สุด เพราะเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีทั้ง 5 ด้านไปใช้ในการผลิตลำไย ประกอบกับปีนี้ อำเภอพร้าวได้รับผลกระทบจากสภาวะแล้งในบางตำบลเท่านั้น เกษตรกรตัวอย่าง (นายอรรณพ คำนวล) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพร้าว

ตำบลป่าไหน่ มีผลการดำเนินการพัฒนาลำไยให้มีคุณภาพโดดเด่นมากที่สุด โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตลำไยคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการเตรียมต้นให้สมบูรณ์ โดยตัดแต่งกิ่งลำไยให้ทรงพุ่มโปร่ง จัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม ควบคุมศัตรูพืชที่สำคัญของลำไย และการตัดแต่งช่อผลเฉพาะต้นลำไยที่ติดผลดกให้เหลือ 40-60 % ต่อช่อ ส่งผลให้มีธาตุอาหารเพียงพอไปเลี้ยงผลลำไยทำให้ผลมีขนาดใหญ่ความสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ต้องให้น้ำตรงตามระยะการเจริญเติบโตและมีปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพสีผิว โดยพัฒนาคุณภาพสีผิวลำไยให้มีสีผิวตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่ง นายวิชัยศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ให้ข้อมูลว่า ปีนี้ลำไยพร้าวมีคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีการซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ทำให้ราคาดีกว่าช่องทางตลาดปกติ 0.5 ถึง 1.5 บาท/กก.

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวเพิ่มเติมว่า ท้ายที่สุดนี้ ขอเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาผลิตลำไยคุณภาพ เพราะจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาลำไยที่ยั่งยืน ซึ่งแน่นอนว่าหากลำไยลูกใหญ่และสีผิวสวย ย่อมขายได้ราคาสูงกว่า ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาลองผลิตลำไยคุณภาพและมาลองศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ลำไย) และแปลงใหญ่ อำเภอพร้าว หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว